Belot.BG (MOD) 4.5.1.236

Belot.BG MOD Unlimited Money 4.1.6.206

Belot.BG : Играй Белот (MOD ID: com.casualino.bgbelot) is developed by apkwith. and the latest version of Belot.BG : Играй Белот was updated on December 10, 2021. Belot.BG : Играй Белот is in the category of Card. Currently this app is for free. This app can be downloaded on Android Varies with device on Google Play. All APK/XAPK files on Apkwith.com are original and 100% safe with fast download.

Belot.BG : Играй Белот Unlimited Money

Generating Money on the game is really easy to do with our Belot.BG : Играй Белот Mod Apk. After installing the app on your device, open it, and select the number of gems you want to get on your account. The entire process takes 1-2 minutes. So, you will be able to enjoy the game with full gems really fast.

Belot.BG : Играй Белот hack is not detectable by the game. So, you don’t have to worry about getting banned. Just don’t abuse it. Use it a maximum of 3 times/day. That way you will keep your account 100% safe. So, get unlimited money on your game account right now.

APK Information Of Belot.BG : Играй Белот:

Requirement
Varies with device
Rating
5.0/4.5
Reviews
46943
APK Version
4.1.6.206
Update
December 10, 2021
Downloads
500,000+

About Belot.BG : Играй Белот

🎉🎉🎉 Belot.BG се разраства! 🎉🎉🎉

Освен любимата ти игра, Белот, вече може да играеш и Не се сърди, човече, Блато, Табла, Сантасе напълно безплатно в същото приложение!

Играй Не се сърди, човече, Блато, Табла, Сантасе и Белот на едно място!

Работим усилено, за да поддържаме любимите на всички бордови и картови игри. Игра на Не се сърди, човече, Блато, Табла и Сантасе 66 са новите попълнения към най-успешната игра на карти в България – Белот БГ.

Очакват те много новости и подобрен геймплей!

При влизане в BelotBG, избери към коя от петте ни игри искаш да преминеш – Белот, Не се сърди, човече, Сантасе, Табла или Блато. Всяка една от тях има собствени стаи и турнири. Добавихме разговори в реално време в стаите с приятели, 3 дневни мисии, “НОКАУТ” елиминация в турнирите.

👑👑👑 Защо да избереш Belot.BG? 👑👑👑

♠ Докажи, че си най-добрия в турнирите и грабни голямата награда!
♠ “Нокаут” елиминации при турнирите.
♠ Нови дневни мисии.
♠ Играй с реални опоненти и спечели нови приятели.
♠ Говори с всички на масата в реално време.
♠ Стани част от Клуб! Създай боен или социален клуб, бъди лидер!
♠ Безплатни чипове всеки ден.
♠ Съхраняване на прогреса без значение от устройството.
♠ Интересни класации разделени по категории.
♠ Играй във вертикално и хоризонтално положение на устройството.

🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬 Belot.BG – Избери българския Белот! 🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬

Играй на карти и спечели нови приятели в най-социалната игра на Бридж – Белот в България! Belot.BG е мултиплатформена игра Белот, която можеш да играеш онлайн, на мобилно устройство, във Facebook и на Smart TV.

💑 Силно социален елемент в играта 💑

За разлика от традиционната игра Belot, Tabla, Ne se sardi, choveche и Santase, в Belot.BG е силно заложен социалния елемент в играта: чат, подаръци и др., за по-голямо удоволствие на играчите.

❓Какво е Белот❓
Бридж – Белот или за кратко Белот е популярна игра на карти в България. В най-разпространената си форма белотът се играе от четирима човека по двойки с тесте от 32 карти: 7, 8, 9, 10, J (вале), Q (дама), K (поп), A (асо) от четирите бои (спатия, каро, купа, пика).

❓Какво е Табла❓
Настолната игра, Табла, е предназначена за двама човека. Дъската за игра е разделена на 24 издължени черно-бели триъгълника, наречени позиции. Те са разположени в 4 различни квадрантa – собствено поле, или дом, на всеки играч (бял дом и черен дом) и две външни полета. Всеки участник започва играта с 15 пула. Освен права табла, можеш да играеш и тапа.

❓Какво е Сантасе❓
Сантасе или Шестдесет и шест е картова игра, която се играе с 24 карти. Необходимите за игра карти се получават като от тесте от 32 карти се премахнат седмиците и осмиците. Стойностите на картите, с които се играе, са: 9=0; J=2; Q=3; K=4; 10=10; A=11. Анонси по време на разиграването могат да донесат точки в играта. Те са съответно комбинация от Дама и Поп (Q и K) от един цвят като стойностите са съответно 20 за нормален цвят и 40 за козов.

❓ Какво е Блато❓
Блато (3-5-8) е игра с карти за трима играчи. Използва се стандартно тесте от 52 карти, като всеки играч получава по 16 карти, а 4 остават за талона. Силата на картите в низходящ ред е: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

❓Какво е Не се сърди, човече! (Не се сърди, БАЦЕ)❓
Не се сърди, човече се играе от двама или четирима играчи. Всеки има по 4 пионки от един и същ цвят, като само с хвърлени 6 той може да ги изкара една по една в игра. Движението им става според броя на зара от следващите му хвърляния. Печели този, който първи прибере всичките си пионки до триъгълника от неговия цвят.

🎺 Какво предстои? 🎺

Belot.BG не спира да се развива! Очаквайте предстоящите версии, в които ще продължим да ви изненадваме и подобряваме качеството на играта.

🎇 Истински фенове на Белот? 🎇
Вашето мнение е важно за нас! Пишете ни на support@belot.bg или във Facebook – www.fb.com/play.belot. Всяко предложение ще бъде оценено и градивно използвано, за да постигнем най-добрия Белот в България!
🎉🎉🎉 Belot.BG is growing! 🎉🎉🎉

Besides your favorite game, Belote, you can now play and Don’t be angry, man, Swamp, Backgammon, Santa, completely free in the same application!

Play Don’t be angry, man , Swamp , Backgammon , Santase and Belot on one place!

We work hard to support everyone’s favorite board and card games. Game Don’t be angry, man, Blato, Backgammon and Santase 66 are the new additions to the most successful card game in Bulgaria – Belot BG.

Lots of new features and improved gameplay await you!

When entering BelotBG, choose which of our five games you want to switch to – Belot, Don’t be angry, man, Santa, Tabla or Blato. Each of them has its own rooms and tournaments. We added real-time conversations in the rooms with friends, 3 day missions, “Knockout” elimination in the tournaments.

👑👑👑 Why choose Belot.BG? 👑👑👑

♠ Prove that you are the best in tournaments and grab the grand prize!
♠ Knockout eliminations in tournaments.
♠ New daily missions.
♠ Play with real opponents and win new friends.
♠ Talk to everyone at the table in real time.
♠ Become a part of Club! Create a fighting or social club, be a leader!
♠ Free chips every day.
♠ Save progress regardless of the device.
♠ Interesting rankings divided into categories.
♠ Play vertically and horizontally on the unit.

Lot 🇧🇬 🇧🇬 Belot.BG – Choose the Bulgarian Belot! 🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬

Play cards and win new friends in the most social game of Bridge – Belot in Bulgaria! Belot.BG is a multiplatform game Belot, which you can play online, on a mobile device, on Facebook and on Smart TV.

💑 Strongly social element in the game 💑

Unlike the traditional game Belot, Tabla, Ne se sardi, choveche and Santase, Belot.BG has a strong social element in the game: chat, gifts, etc., for the greater pleasure of the players.

“What is Belot?”
Bridge – Belot or for short Belot is a popular card game in Bulgaria. In its most common form, white is played by four people in pairs with a deck of 32 cards: 7, 8, 9, 10, J (jack), Q (queen), K (pop), A (ace) of the four suits. (spatia, diamond, bowl, spade).

“What is Backgammon?”
The board game, Backgammon, is designed for two people. The game board is divided into 24 elongated black and white triangles called positions. They are located in 4 different quadrants – each player’s own field, or home (white house and black house) and two outside fields. Each participant starts the game with 15 checkers. In addition to straight backgammon, you can also play cork.

“What is Santase?”
Santase or Sixty-six is ​​a card game that is played with 24 cards. The cards needed for the game are obtained by removing the weeks and eights from a deck of 32 cards. The values ​​of the cards to be played are: 9 = 0; J = 2; Q = 3; K = 4; 10 = 10; A = 11. Announcements during the playoffs can bring points to the game. They are respectively a combination of Lady and Pop (Q and K) of one color and the values ​​are respectively 20 for normal color and 40 for trump.

“What is Swamp?”
Swamp (3-5-8) is a card game for three players. A standard deck of 52 cards is used, with each player receiving 16 cards and 4 remaining for the coupon. The power of the cards in descending order is: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

ЕWhat it is Don’t be angry, man! (Don’t be angry, DAD) ❓
Don’t get mad, man, it’s played by two or four players. Everyone has 4 pawns of the same color, and with only 6 thrown he can get them one by one in the game. Their movement is according to the number of dice from his next roll. The winner is the one who first puts all his pawns to the triangle of his color.

🎺 What’s next? 🎺

Belot.BG does not stop developing! Expect the upcoming versions, in which we will continue to surprise you and improve the quality of the game.

🎇 Real Belot fans? 🎇
Your opinion is important to us! Write to us at support@belot.bg or on Facebook – www.fb.com/play.belot. Each proposal will be evaluated and used constructively to achieve the best Belote in Bulgaria!
– Подобрения и оптимизации.

How to download Belot.BG : Играй Белот MOD APK on Android

  • Open Downloads on your device by going to My Files
  • Tap the APK file you downloaded (com.casualino.bgbelot)
  • Just click the download button below

The mod apk file is very easy to install:

  1. Go to “Settings” and toggle on “Unknown Sources”.
  2. Download Belot.BG : Играй Белот MOD APK for Android.
  3. Tap on the downloaded file.
  4. Tap on “Install” by giving all the required permissions.
  5. Wait for the installation process to be completed.

  • 0/5
  • 0 ratings
0 ratingsX
Very bad! Bad Hmmm Oke Good!
0% 0% 0% 0% 0%

Screenshots Of Belot.BG : Играй Белот:

Belot.BG : Играй Белот 4.1.6.206 screenshots 1Belot.BG : Играй Белот 4.1.6.206 screenshots 2Belot.BG : Играй Белот 4.1.6.206 screenshots 3Belot.BG : Играй Белот 4.1.6.206 screenshots 4